TKP HEADLINE

สนใจในสิ่งที่ตนเองรัก สู่ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร


สนใจในสิ่งที่ตนเองรัก สู่ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร

                นายกตู่ หรือ นายอดิเรก กิตติวัชรพงศ์ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ได้เริ่มต้นจากความชอบ ความสนใจในด้านเกษตรตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยการศึกษาเล่าเรียนจึงได้ลงเรียนด้านส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนา ต่อยอดความรู้ด้านการเกษตร หลังจากสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการครู ในระหว่างรับราชการครูก็ได้ดำเนินการสร้างสวนเกษตรผสมผสานขึ้น เพื่อพัฒนา ต่อยอดความรู้ที่มีให้แก่บุคคลทั่วไป ผู้สนใจในด้านการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล เอื้อประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ได้มีการขุดบ่อเลี้ยงปลา การเพาะพันธุ์เห็ด การปลูกไม้ผล นอกจากนั้นยังสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย อ่านต่อ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand