TKP HEADLINE

หัตถกรรมล้านนา จากภูมิปัญญาสู่การถ่ายทอดหัตถกรรมล้านนา  จากภูมิปัญญาสู่การถ่ายทอด

        งานหัตถกรรมพื้นเมือง เป็นงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คงอยู่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุที่การดำรงชีวิตผูกพันกับศาสนา การสร้างผลงานทางศิลปะจึงมีแรงบันดาลใจจากความศรัทธา ซึ่งจากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐให้การสนับสนุน จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งงานหัตถกรรมพื้นเมือง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจในเรื่องดังกล่าว ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นางสุพรรณี ปัญญาโสภา ผู้ที่มีความสนใจในด้านของงานหัตถกรรมพื้นเมือง โดยได้เข้าร่วมทำ การอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การประดิษฐ์โคมไฟล้านนา ตุงไส้หมู ซึ่งชาวล้านนานิยมนำมาใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีลอยกระทง เมื่อสิ้นสุดก็ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาฝึกฝน ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ ประกอบกับเป็นผู้ที่มีความชอบในด้านนี้อยู่เป็นทุนเดิม จึงทำให้เกิดการต่อยอดความรู้ สามารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาและความรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนพัฒนา แก่บุคคลที่สนใจ เป็นวิทยากรให้แก่หลายหน่วยงาน นอกจากหัตถกรรมพื้นเมืองแล้ว นางสุพรรณี ปัญญาโสภา ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านของการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าด้นมือ ที่เกิดจากความชอบส่วนตนและมีโอกาสได้เรียนรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรม และนำมาพัฒนา ต่อยอด ฝึกฝน จนสามารถนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างแพร่หลาย อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดพะเยา. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand